Nábor

Více informací naleznete na našem náborovém
webu: www.aikidonabor.cz

Více ...

Nábor

Více informací naleznete na našem náborovém
webu: www.aikidonabor.cz

Více ...

Stanovy spolku

     Níže uvedené stanovy odpovídají stanovám založeným ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 24586 pro Aikido pro každého, z.s. se sídlem Tulešická 469/3 155 21 Praha - Zličín, Česká republika, IČ: 22605991.

 

STANOVY

zapsaného spolku Aikido pro každého, z.s.

čl.1

Název, sídlo, působnost a charakter spolku

1.1 Název spolku je: Aikido pro každého, z.s. (dále jen „spolek“)

1.2 Sídlem spolku je Praha.

1.3 Spolek se dále nečlení. Pobočkové spolky se nezřizují.

1.4 Spolek působí na celém území České republiky.

1.5 Spolek je dobrovolný kulturně sportovní spolek fyzických osob, založený dle zákona č. 89/2012

Sb. Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který poskytuje svojí činností prospěch

v oblasti využití volného času dětí, mládeže i dospělých a nabízí všem členům rozvoj duševní a

fyzické kondice.

čl.2

Účel spolku

2.1 Spolek podporuje a rozvíjí aikidó vytvořené zakladatelem Moriheiem Ueshibou jako nástroj

všestranného rozvoje.

čl.3

Hlavní činnost spolku

3.1 Spolek organizuje a zabezpečuje trénink a vzdělávání formou tréninků a seminářů.

3.2 Spolek zabezpečuje vyučování disciplín, které souvisí s aikidó, zejména takové, které svojí náplní

přesahují fyzický rámec a plní i širší výchovné cíle.

3.3 Spolek vytváří učební materiály a pomůcky pro potřeby své činnosti.

3.4 Spolek spolupracuje s jednotlivci a organizacemi v České republice i ve světě, které mají obdobné

cíle.

3.5 Spolek propaguje aikidó a související disciplíny prostřednictvím ukázek, přednášek nebo

propagačních materiálů.

čl.4

Vedlejší činnost spolku

4.1 Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v

provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona“, a to především mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů,

školení, včetně lektorské a publikační činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a

hospodárné využití spolkového majetku. Příjem z této vedlejší činnosti spolku lze použít pouze

pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

čl.5

Členství ve spolku a jeho zánik

5.1 Členem spolku se může stát osoba starší 10 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, rasu, původ či

vyznání, která:

- Je doporučena stávajícím členem spolku.

- Dobrovolně souhlasí s cíli spolku.

- Zaváže se dodržovat stanovy a směrnice spolku.

- Předá výboru řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku a s jejiž členství souhlasí nadpoloviční

většina členů výboru (souhlas projeví svým podpisem na přihlášce). U osob mladších než 15 let je

k členství dále nutný souhlas zákonného zástupce.

- Zaváže včas platit stanovené členské příspěvky.

5.2 Členství ve spolku zaniká:

- Vystoupením člena spolku, které oznámí písemně výboru.

- Rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena ze spolku.

- Rozhodnutím výboru spolku o vyloučení při vážném porušení členských povinností.

- Nezaplacením členských příspěvků na následné členské období v případě, že není stanoveno jinak.

- Úmrtím člena spolku.

- Zánikem spolku.

čl.6

Práva a povinnosti členů spolku

6.1 Člen spolku má právo:

- Účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován.

- Účastnit se členské schůze, volit orgány spolku, pokud dovršil 15 let, a být do nich volen, pokud

dovršil 18 let věku.

- Účastnit se schůzí výboru spolku a být o nich informován, v případě, že je členem výboru spolku.

- Předkládat návrhy, podněty, připomínky k činnosti spolku.

- Podílet se na stanovování cílů spolku a forem jejich dosahování.

- Používat výhod plynoucích ze členství ve spolku.

- Ze spolku svobodně vystoupit.

6.2 Člen má povinnost:

- Dodržovat stanovy spolku.

- Plnit pokyny a usnesení orgánů spolku.

- Jednat v souladu s cíli spolku a svou činností naplňovat tyto cíle.

- Platit členské příspěvky na příslušné členské období v určeném termínu, pokud není stanoveno jinak.

čl.7

Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, výbor spolku.

čl.8

Členská schůze:

8.1. Je nejvyšším orgánem spolku a její rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy a orgány spolku.

8.2. Je složena ze všech členů spolku a schází se nejméně jednou ročně.

8.3. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období.

8.4. Projednává a schvaluje výši členských příspěvků.

8.5. Konkretizuje cíle spolku a schvaluje pravidla hospodaření pro další období.

8.6. Volí jednotlivé členy výboru a rozhoduje o jejich odměně.

8.7. Schvaluje změny stanov.

8.8. Rozhoduje o vyloučení člena ze spolku.

8.9. Rozhoduje o zániku spolku.

8.10. Je vždy usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

8.11. Přijímá rozhodnutí hlasováním, přičemž každý člen oprávněný hlasovat má jeden hlas. Pro

přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů.

8.12. O zániku spolku rozhoduje členská schůze 2/3 většinou hlasů všech přítomných členů.

8.13. O konání členské schůze informuje výbor prostřednictvím internetových stránek spolku a

elektronickou poštou nejpozději 10 dnů před konáním členské schůze.

8.14. Pokud se členské schůze zúčastní méně než polovina členů spolku oprávněných hlasovat, je

možno její rozhodnutí zrušit do 14 dnů od jejího konání peticí, kterou podepíše nejméně jedna

třetina všech členů spolku oprávněných hlasovat. V takovém případě svolá výbor do jednoho

měsíce od obdržení petice novou členskou schůzi.

8.15. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který výbor rozešle členům spolku elektronickou

poštou nejpozději 3 dny po konání členské schůze.

čl.9

Výbor spolku

9.1 Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku v období mezi členskými schůzemi.

- Počet členů výboru je pět nebo tři (v případě tříčlenného výboru je funkce sekretáře a pokladníka

rozdělena mezi místopředsedy).

- Funkční období výboru spolku je jeden rok, přičemž setrvání člena ve funkci či ve výboru spolku

není časově omezeno.

- Složení výboru je: předseda, I.místopředseda, II.místopředseda, sekretář a pokladník.

9.2 Hlavní úkoly, pravomoci a odpovědnost výboru spolku:

- Organizuje a řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.

- Rozhoduje o všech záležitostech, jejichž rozhodování není vyhrazeno členské schůzi. (určuje

poplatky za akce pořádané spolkem, řeší operativně problémy a projednává požadavky a připomínky

členů, rozhoduje v individuálních případech o snížení členských příspěvků)

- Pověřuje členy spolku úkoly související s řádným chodem spolku.

- Svolává členskou schůzi a navrhuje program jejího jednání.

- Připravuje jednou ročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku.

- Volí ze svého středu předsedu, I. a II. místopředsedu, sekretáře a pokladníka.

- Schůze výboru je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje většinou.

Z usnesení se musí pořídit zápis.

9.3 Předseda

- Jedná jménem spolku navenek a je oprávněn jménem spolku činit veškeré právní úkony vůči třetím

osobám samostatně. Je oprávněn k jednání jménem spolku zmocnit písemně jiného člena výboru

spolku a v odůvodněných případech i další osoby (advokáta, daňového poradce atp.).

- Informuje o všech svých jednáních výbor a při jednáních se řídí jeho rozhodnutím.

- Svolává a řídí jednání výboru, koordinuje jeho činnost.

9.4 I. a II. místopředseda

- Zastupují spolek v případě pověření či nepřítomnosti předsedy spolku a tím přebírají veškeré

povinnosti a odpovědnosti předsedy.

- Pomáhají předsedovi ve všech oblastech jeho činnosti.

9.5 Sekretář

- Spravuje a zodpovídá za databázi členů spolku a administrativní oblast spolku. Rozesílá členům

elektronickou poštou usnesení členské schůze a všechna rozhodnutí výboru, která se jich

bezprostředně týkají.

9.6 Pokladník

- Nakládá s finančními prostředky spolku. Zejména zodpovídá za vybírání členských příspěvků a

poplatků za akce pořádané spolkem a za placení finančních závazků vůči třetím osobám.

- Vede evidenci příjmů a výdajů, popř. účetnictví.

čl.10

Zásady hospodaření

10.1 Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a využívat ho k uskutečnění cílů spolku.

10.2 Finanční zdroje spolku jsou tvořeny zejména členskými příspěvky, sponzorskými dary, dotacemi

nebo příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku, příjmy z pronájmu a půjčování věcí, které

spolek vlastní.

10.3 Finanční zdroje spolku mohou být použity pouze na uskutečnění cílů spolku, spolek používá

finanční zdroje zejména k:

- Nájmu nebo koupi a údržbě prostor potřebných pro svou aktivitu.

- Odměňování trenérů.

- Pořádání seminářů.

- Propagaci své činnosti.

10.4 Za hospodaření s finančními prostředky je odpovědný výbor spolku.

10.5 Za hospodaření s majetkem spolku je odpovědná každá další pověřená osoba.

10.6 Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro zajištění

svých aktivit.

čl.11

Zánik spolku

11.1 Zánik spolku může nastat:

- Dobrovolným rozpuštěním spolku.

- Sloučením s jinou organizací.